KỲ HỌP THỨ 11 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VŨ BÌNH NHIỆM KỲ 2016-2021
Ngày 03/03/2021

              Thực hiện Luật  Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Vũ Bình nhiệm kỳ 2016-2021 và nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy xã. Thường trực HĐND xã sau khi đã thống nhất với UBND xã và UBMTTQ VN xã đã quyết định triệu tập kỳ hợp thứ 11 của Hội đồng nhân dân xã, thời gian tổ chức 01 ngày. bắt đấu từ 07h30 ngày 21/01/2021.

          Trước đó, quá trình chuẩn bị các nội  dung của kỳ họp đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. Các báo cáo, văn bản quan trọng trình kỳ họp đã được chuẩn bị và trình Đảng ủy họp xem xét cho ý kiến, sau đó tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại các thôn để công khai và xin ý kiến tham gia, chất vấn, kiến nghị của cử tri. Hội nghị cử tri tại các thôn đã nhận được sự quan tâm của các cử tri về dự họp tham gia nhiều ý kiến đóng góp về đánh giá kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2021. Đồng thòi cũng có các ý kiến chất vấn, phản ảnh, kiến nghị các tâm tư nguyện vọng của nhân dân và cử tri. Toàn bộ ý kiến đã được Thường trực UBMTTQ VN xã cùng TT Hội đồng nhân dân xã tổng hợp thành văn bản để gửi UBND xã, các ban ngành, đoàn thể, đơn vị kinh tế, sự nghiệp có liên quan nghiên cứu trả lời, giải đáp bằng văn bản gửi về cho TT HĐND xã báo cáo tại kỳ họp.

         Sáng ngày 21/01/2021, kỳ họp đã được khai mạc trọng thể tại hội trường UBND xã Vũ Bình. Về dự kỳ họp có toàn thể 24 vị đại biểu HĐND xã, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBMTTQVN, cán bộ, công chức xã, trưởng ngành, đoàn thể, đại diện các đơn vị kinh tế, sự nghiệp của xã, bí thư và trưởng thôn toàn xã. Đồng chí Nguyễn Văn Bẩy - Chủ tịch HĐND xã đã đọc diễn văn khai mạc kỳ họp, thông qua chương trình nội dung của kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND xã đã nghe toàn văn các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 do đại diện UBND xã trình bày.

2. Báo cáo kết quả thu- chi ngân sách xã năm 2020, dự toán thu chi NSX năm 2021, công nợ phải thu, phải trả

3. Thường trực HĐND xã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tham gia cho kỳ họp thứ 11. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND xã năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021. Kế hoạch công tác giám sát năm 2021 của HĐND xã.

4. Đại diện UBND xã báo cáo giải trình các ý kiến của cử tri tham gia tại kỳ họp thứ 11.

5. Đại diện UBND xã thông qua các tờ trình có liên quan trình HĐND xã phê chuẩn

          Sau khi nghe toàn văn các báo cáo liên quan, Hội đồng nhân dân xã tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Đã có nhiều ý kiến tham gia về nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 và có chung nhận định là năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn do  đại dịch Covid-19 tác động xấu đến mọi mặt đời sống của xã hội nhưmh dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND xã, sự điều hành quyết liệt của UBND xã, sự vào cuộc đầy trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, xã nhà đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra: Về kinh tế tăng trưởng 3,67%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, văn hóa xã hội tiếp tục có sự phát triển khá tốt, sản xuất nông nghiệp hoàn thành mục tiêu đề ra. Xã đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ xã lần thứ 26, nhiệm  kỳ 2020-2025, tổ chức kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tổ chức bố trí, sắp xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức và không chuyên trách theo đúng quy định. Toàn đảng toàn dân xã Vũ Bình tiếp tục cùng nhau giữ vững tiêu chí Nông thôn mới và từng bước nâng cao các tiêu chí đã đạt được như: Tổ chức tiếp nhận hỗ trợ xi măng của tỉnh = 147,4 tấn để xây dựng 932 mét đường bê tông giao thông nông thôn và nội đồng; phối hợp với đơn vị th công xây dựng nâng cấp đường giao thông trục xã kè đá, xã hội hóa 17 triệu đồng lắp đường điện thắp sáng khu trung tâm, trồng hoa trên  trục đường giao thông ĐH19.

* Về kết quả thu, chi tài chính ngân sách xã:

- Tổng thu: 8.833.831.359 đồng

- Tổng chi ngân sách xã: 8.166.850.104 đồng

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, HĐND xã đã thảo luận kỹ và đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2021 đó là:

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục phát huy những thành quả về phát triển kinh tế, xã hội của giai đoạn 2016-2020, tập trung phát huy thế mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đẩy mạnh sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng kinh tế nông nghiệp, tăng tỷ trọng kinh tế Công nghiệp, Xây dựng cơ bản và dịch vụ. Thực hiện đồng bộ giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương và đảm bảo An ninh trật tự.

            Chú trọng nâng cao đời sống về tinh thần và vật chất của nhân dân. Quản lý tốt tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên  tai, dịch bệnh. Thực hiện thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lựa chọn bầu cử đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quyền, cán bộ, công chức đầy đủ và chất lượng. Đẩy mạnh cải cách hành chính,  tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Phát huy dân chủ, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Các chỉ tiêu về kinh tế   

- Tổng giá trị sản xuất năm 2021 (Giá cố định) đạt từ  62,6 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2020 (Tăng 15% so với năm 2019)

Trong đó:

           + Nông nghiệp, thủy sản đạt 16,34 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2020

          + Công nghiệp – XDCB đạt 37,12 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020

          + Dịch vụ đạt  9,14 tỷ đồng, tăng 8,16 % so với năm 2020

+ Cơ cấu giá trị sản xuất (Giá hiện hành): Nông nghiệp, thủy sản đạt 26,1%; Công nghiệp – XDCB đạt 59,29%; Dịch vụ đạt 14,61%

- Tổng thu ngân sách xã đạt từ 14 tỷ đồng trở lên. Hoàn thành quy hoạch đất dãn dân, đấu giá thu tiền sử dụng đất bổ sung ngân sách thanh toán nợ và các công trình xây dựng đã hoàn thành.

          - Đảm bảo cấy 100% diện tích lúa, năng suất lúa bình quân đạt 125 tạ/ha trở lên. Phấn đấu cây màu đạt từ 70 ha trở lên

          -  Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 36 triệu đồng/người/năm trở lên

2.2. Các chỉ tiêu khác:

          - Giữ vững chuẩn nông thôn mới, tổ chức thực hiện hiệu các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; giải quyết triệt để việc ô nhiễm môi trường do rác thải, chất thải sinh hoạt gây ra.

          - Phấn đấu từ 90% trở lên các hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa” và 6/6 thôn đạt “Thôn văn hóa”; các nhà trường, trạm y tế xã đạt chuẩn về văn hóa.

          - Giữ ổn định tỷ lệ sinh từ 1,3%, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 11%

          - Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% trở xuống, Tỷ lệ hộ cận nghèo ở mức thấp nhất

          - Hoàn thành tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bầu cử đầy đủ các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Chính quyền xã đạt trong sạch vững mạnh, 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

            Đi kèm với các mục tiêu trên, HĐND xã đã thông qua các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và có tính khả  thi cao, giao cho  UBND xã tổ chức thực hiện, các ban ngành, đoàn thể phối kết hợp cùng UBND xã tuyên truyền, vận động, tổ chức cho đoàn viên, hội viên của ngành, đơn vị mình thực hiện đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

           Với truyền thống cách mạng tốt đẹp của quê hương Vũ Bình, phát huy các kết quả đạt được, phát huy nội lực của toàn dân, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng xã nhà sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Toàn đảng, toàn dân xã Vũ Bình cùng nhau xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao và xã Nông thôn mới kiểu mẫu. 

Tin liên quan